Op 4 april is de dochter van Wini Weidenaar geboren

weidenaar-annefamke1-tmb-1400

Do hast twa lytse hantsjes,
Jou ús beide ien,
Tegearre sille wy dy liede,
Oant asto seist: "ik kin it allinne"

Je hebt twee kleine handjes,
Geef ons er beide één,
Samen zullen we je leiden,
Tot je zegt: "ik kan het alleen".

blog comments powered by Disqus